Nhiếp Hải Thắng là phi hành gia Trung Quốc đầu tiên làm việc trên quỹ đạo 100 ngày

2021-09-08 10:01:07 |NGUỒN TIN:CRI