Cảnh đẹp cánh đồng muối như những bảng màu muôn sắc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

2021-05-13 10:24:09 |NGUỒN TIN:Facebook

Cảnh đẹp cánh đồng muối như những bảng màu muôn sắc ở thị trấn Cảng Tây, thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

Ảnh Tân Hoa xã chụp ngày 9/5/2021.