Hội trường tổ chức COP15 sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 18

2021-10-20 14:35:54 |NGUỒN TIN:

Nguồn: Tân Hoa net
Ảnh: Lương Chí Cường
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga