Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình “Kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội đại biểu nhân dân để đảm bảo nhân dân có quyền làm chủ”

2024-02-18 10:06:10
Nguồn:CRI

Ngày 16/2, Tạp chí “Cầu Thị” kỳ thứ 4 đăng bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Tập Cận Bình với nhan đề “Kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội đại biểu nhân dân để đảm bảo nhân dân có quyền làm chủ”.

Bài viết nêu rõ, kể từ Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung ương Đảng tiếp tục thúc đẩy đổi mới về lý luận và thực tiễn về chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, đưa ra một loạt quan điểm mới, tư tưởng mới và yêu cầu mới, đề xuất quan điểm trọng đại về dân chủ nhân dân toàn quá trình. Chúng ta cần phải tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng dân chủ nhân dân toàn quá trình, thể hiện một cách cụ thể và thực tế về quyền làm chủ đất nước của nhân dân trong công tác hiện thực mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Bài viết nhấn mạnh, chế độ Đại hội đại biểu nhân dân là phương tiện truyền tải chế độ quan trọng để thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình của Trung Quốc. Tăng cường xây dựng năng lực làm việc của Đại hội đại biểu nhân dân, mật thiết liên hệ đến Đại hội đại biểu nhân dân với quần chúng nhân dân.

Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình “Kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội đại biểu nhân dân để đảm bảo nhân dân có quyền làm chủ”