Khi "động vật kỳ diệu" gặp mùa thu Vân Nam

2021-10-21 11:22:45 |NGUỒN TIN:

Nguồn: Tân Hoa net
Ảnh: Trình Sơn Đông, Lý Đông Hồng
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga