Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam tuần tra liên hợp lần thứ hai tại Vịnh Bắc Bộ vào năm 2021

2021-10-27 14:56:38 |NGUỒN TIN: